Quan necessitem obtenir informació per part seua, sempre li demanarem que ens la proporcione voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.


EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seua aprovació expressa.

Així mateix, SEGURGENT, GESTIÓ D'ASSEGURANCES cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incompletes o hagen deixat de ser necessàries o pertinents per a la seua finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de SEGURGENT, GESTIÓ D'ASSEGURANCES, situat en C / Huesca nº 6, planta 5a, pisos 9 i 10. - 46001 València, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.

 


EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Els cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.

 

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguen emmagatzemar en l'ordinador de l' usuari.

 

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER il·lícit

 

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant d’egudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

 

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeix al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de VALÈNCIA (Espanya).

Contacto

Atenció al client Via WhatsApp
687 049 378