Assegurança de pensions

PLÀ DE PENSIONS INDIVIDUAL
Tant si li queda molt o poc de temps per a jubilar-se. Per què no decidix fer-ho amb un nivell de vida que li permeta gaudir i no sofrir eixos anys de ben merescut descans?

Els Plans de Pensions que li proposem oferixen la garantia d'estar perfectament adaptats als requisits de la Llei de Regulació de Plans i Fons de Pensions, i tenen el millor tractament fiscal d'acord amb la legislació vigent.
Les aportacions són deductibles de la Base Imposable de l'IRPF sempre baix els límits marcats per la legislació vigent.

En els Plans de Pensions, vostè elegix quina és l'aportació periòdica que més li convé. Pot variar-la o realitzar aportacions extraordinàries (dintre dels límits legalment establerts) O suspendre temporalment els seus pagaments. Amb total llibertat.

Quan aplegue el moment de la seua jubilació, podrà optar entre una pensió vitalícia, la percepció total del capital o la fórmula mixta capital-renta.. Cada trimestre, el partícip rep informació amb els moviments del seu Pla de Pensions, el nombre de participacions i el valor dels Drets Consolidats. Anualment, la Companyia envia certificació de les aportacions efectuades a efectes de la deducció en la Declaració de l¡IRPF, així com de les prestacions pagades, en el seu cas.

És un producte d'estalvi totalment flexible que gaudix de les màximes avantatges fiscals i que, en el cas de la jubilació, li permet mantenir el seu actual poder adquisitiu. D'aquesta manera, li servix com a complement a la pensió de jubilació de la Seguretat Social.

Independentment del ja mencionat amb anterioritat, sempre podrà recuperar els seus estalvis en forma de capital, renta o una combinació d'ambdós amb un sol cobrament en forma de capital per pla de pensions, sempre que es produïsca alguna de les contingències cobertes pel Pla.

  • Jubilació
  • Invalidesa permanent o absoluta
  • Decés


Amb caràcter excepcional, podrà disposar de la totalitat del seu capital en el següents suposats:

Infermetat greu del partícip o del seu cònjuge, o d'algun dels ascendents o descendents de primer grau o persona en règim de tutela o acollida que convisca amb el partícip i d'ell depenga.

Desocupació de llarga duració. S'entén com a tal, la situació de desocupació del partícip durant un període continuat de la menys, dotze mesos i que no perceba cap pensió contributiva.

Treballem amb els millors sense que pague més: Catalana Occidente, Plus Ultra, Zurich, Mapfre, Aviva.

 

Formulari de Pressupost

Contacto

Atenció al client Via WhatsApp
687 049 378
We use Cookies | More info
Cookies Preferences